59. občni zbor društva

Objavljeno: 09.02.2020 ob 23:25

V skladu s 37. členom Pravil Planinskega društva Gornja Radgona in na osnovi sklepa upravnega odbora društva sklicujem 59. redni letni občni zbor Planinskega društva Gornja Radgona, ki bo

v soboto, 15. 2. 2020, ob 17. uri

v dvorani na Maistrovem trgu 2, Gornja Radgona.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev, pozdrav in sprejem dnevnega reda
2. Izvolitev organov občnega zbora:
• delovnega predsedstva,
• zapisnikarja,
• dva overitelja zapisnika,
• verifikacijske komisije.
3. Poročila:
• realizacija delovnega plana v letu 2019,
• realizacija finančnega poslovanja v letu 2019,
• poročilo nadzornega odbora,
• poročilo verifikacijske komisije.
4. Razprava o poročilih in sprejem poročil
5. Razrešnica dosedanjemu vodstvu PD
6. Volitve organov PD Gornja Radgona za mandatno obdobje 2020-2023:
– predsednika,
– članov upravnega in nadzornega odbora,
– članov častnega razsodišča.
7. Predlog delovnega in finančnega načrta za leto 2020
8. Članarina za leto 2020
9. Pozdrav in razprave gostov ter članov PD
10. Podelitev priznanj
11. Razno

Po končanem OZ bo naš član Matevž Zih predstavil kratek video iz trekinga v Nepalu.

Prosimo vse člane društva in ostale vabljene, da se občnega zbora zanesljivo udeležite. V primeru nesklepčnosti občnega zbora ob sklicani uri, se na podlagi 38. člena Pravil PD Gornja Radgona občni zbor preloži za 15 minut.

Pred občnim zborom boste lahko v pisarni planinskega društva poravnali članarino za tekoče leto.

VLJUDNO VABLJENI!

Tonček Mlinarič
predsednik PD

Komentarji